SURAH YASIN RUMI

SURAH YASIN RUMI

SURAH YASIN RUMI PDF DOWNLOAD Bismillah hir Rahman nir Raheem Yaa SeeeN. Wal Qur’aanil HakeeM. Inna ka la minal morsa leeN. Alaa Sira’atim-Musta qeeM. Tanzeelal Azeezir-RaheeM. Li tunzira qaumam maa’a onzira aabaaa o hum fa hum ghaafilooN. La qad haq’qal qau lu alaaa aksari him fa hum laa yuo’mi nooN. Innaa ja’al naa fee a’naaqi…

Surah Ar Rahman Rumi

Surah Ar Rahman Rumi

Surah Ar Rahman Rumi Surah Ar Rahman Rumi PDF Bismillah hir Rahman nir Raheem۝ Ar-RahmaaN۝ Allamall-QuraaN۝ Khala’qal insaaN۝ Allama hul bayaaN۝ Ash’sham so wal qamaro bi hosbaaN۝ Wan’najmo wash’shaja ro yasjodaaN۝ Wassamaaa arafa’ ahaa wa wa za’al MeezaN۝ Allah tatghau fil-MeezaaN۝ Wa Aqeemol wazna bilqis ti wa laa tokhsi-rul MeezaaN۝ Wal-arza waza’ ahaa lil AnaaM۝…

surah al mutaffifin rumi

surah al mutaffifin rumi

surah al Mutaffifin pdf Bismillah hir-rehmaan nir-raheem۝ Wai-lul lil mutaffi feen۝ Allah zeena izak taalo alan-naasi yastau foon۝ Wa izaa kaaloo hum aw-wazanoo hum yokhsiroon۝ Alaa yazunno ulaaa-ika anna hum mab oo soon۝ Li Yau-min Azeem۝ Yauma yaqoo mun-naaso li Rabbil Aala meen۝ Kallaa inna kitaabal-fojjaari lafi Sijjeen۝ Wa-maa adraa’ka maa Sijj’een۝ Kitaabom-marqoom۝ Wailuny-yauma izil-lil…

sayyidul istighfar latin

sayyidul istighfar latin

sayyidul istighfar latinSayyidul Istighfar Arabic Text Sayyidul Istighfar Latin “Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastata’tu. A’udhu bika min sharri ma sana’tu, abu’u laka bi ni’matika ‘alayya, wa abu’u bidhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru adhdhunuba illa anta.” Sayyidul Istighfar English : Sayyidul Istighfar…

surah an naziat rumi

surah an naziat rumi

Surah An Naziat Rumi Bismillah hir-Rahmaan nir-Raheem Wann naazi-aati gharqaa۝ Wann naashi-taati nashtaa۝ Wass saabhi haati sabhaa۝ Fass saabi-qaati sabqaa۝ Fal mu-dabbi raati amraa۝ Yaama tarju-fur raajifaa۝ Tatbaa o har-raadifaa۝ Quloobun yau-maaizin waajifaa۝ Absaa-rohaa khashiaah۝ Ya qo-loona aa-inna lamar-doo doona fil-haafiraah۝ Aizaa konna izaa mann nakhiraah۝ Qaalo tilka izann-karratun khaasiraah۝ Fa-inna ma-hiya zajratun waahidaa۝ Faizaa…

Surah At Takwir Rumi

Surah At Takwir Rumi

Surah at Takwir Rumi Pdf Bismillah hir-rehmaan nir-raheem۝ Izza-sham su kowirat۝ Wa izza-nujū mun qadarat۝ Wa izzal jibāalo soyyirat۝ Wa izzal ishaa ru uttilat۝ Wa izzal woḥo shu ḥoshirat۝ Wa izzal biḥaar-u sojjiirat۝ Wa izzan nofo-so zuvii-jat۝ Wa izzal mawo-u-dato suilaat۝ Bi ayyi zammbin quoti lat۝ Wa izza-ṣuḥo-fu nushi rat۝ Wa izzas-samaa u kushi tat۝…

Surah Al Imran Ayat 200 Rumi

Surah Al Imran Ayat 200 Rumi

Here’s the Rumi transliteration of Surah Al-Imran ayat 200: “Ya ayyuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu waittaqullah la’allakum tuflihun.” Ini adalah terjemahan ayat 200 Surah Al-Imran ke dalam Bahasa Melayu: “Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta bersediakah kamu di setiap ketika dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu berjaya.” Ayat 200 dari…

Surah Taha Ayat 39 Rumi

Surah Taha Ayat 39 Rumi

“Ani iqdhifeehi fit tabooti fa iqdhifeehi fil yammi falyulqeehi al-yammu bis-sahili ya’khudhuhu ‘aduwwun lee wa ‘aduwwun lah; wa alqaitu ‘alaika mahabbatan minnee wa litusna’a ‘alaa ‘aynee.” Surah Taha Ayat 39 Benefits Understanding of the verse: The translation helps Muslims to understand the meaning of the verse, which is important for gaining knowledge and applying the…

End of content

End of content