Surah Al Mutaffifin Rumi

surah al mutaffifin rumi

surah al Mutaffifin pdf

Bismillah hir-rehmaan nir-raheem۝

Wai-lul lil mutaffi feen۝

Allah zeena izak taalo alan-naasi yastau foon۝

Wa izaa kaaloo hum aw-wazanoo hum yokhsiroon۝

Alaa yazunno ulaaa-ika anna hum mab oo soon۝

Li Yau-min Azeem۝

Yauma yaqoo mun-naaso li Rabbil Aala meen۝

Kallaa inna kitaabal-fojjaari lafi Sijjeen۝

Wa-maa adraa’ka maa Sijj’een۝

Kitaabom-marqoom۝

Wailuny-yauma izil-lil mokazzi been۝

Allah zeena yokazzi boona bi yaumid-deen۝

Wa maa yokazzibo bi-hee illa’a kullo moa’tadin aseem۝

Izaa totlaa alai’hi aayaa tunaa qa’ala asaatee-rul awwa-leen۝

Kallaa ball ra’ana alaa quloobi him- maa kaano yaksi boon۝

Kallaa inna hum ar-Rabbi him yauma izill-mah joo boon۝

Summa inna hum lasaa-lul jahim۝

Summa yoqaalo haazal-lazee kontom bi hee tokazzi boon۝

Kallaa inna kita’abal abraaree lafee Illiy-yeen۝

Wa maa adraa ka maa ‘lliy-yoon۝

Kitaabom-marqoom۝

Yash hado hul-moqarra boon۝

In’nal abra’ara lafee Na-eem۝

‘Alal araa iki yanzo roon۝

Ta’rifo fi wojoohi him nazraa tan-na’eem۝

Yosqauna mir-rahee’qim-makh toom۝

Khitaa mu hoo misk! wa fi zaalika falyata naa fasil Motanaafi soon۝

Wa mizaajo hoo min Tasnim۝

‘Ainaiy-yash rabo bihal moqarra boon۝

Innal-la zeena ajramo kaano minal-la zeena aama noo yazha koon۝

Wa izaa marro bi-him yataghaa ma zoon۝

Wa izann qalaboo ila’aa ahlihi mun-qalabo fakih heen۝

Wa izaa ra’au hum qaalo’oo inna haaa ulaaa ee lazzaaa- loon۝

Wa m’aaa orsiloo Alai him haafi zeen۝

Fal yaumal-lazeena aaman’oo minal-koffaari yazha koon۝

‘Alal araaa iki yanzo roon۝

Hal suwwi-bal koffaaro maa ka’anoo yafa loon۝

Surah Ar Rahman Rumi

Surah Al Imran Ayat 200 Rumi

Surah Taha Ayat 39 Rumi

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *